cudzie slová estetika

16. ledna 2017 v 17:35 | Maja_N |  ••• dejiny umenia - Kunstgeschichte - art history
Počas písania niektorej z prác, alebo počas učenia sa som si vypísala niekoľko cudzích slov. Všetky výrazy sa týkajú oblasti dejín estetického myslenia, umenia, filozofie a estetiky. Samozrejme význam môže byť použiteľný aj v iných odboroch.

apriórny - nezávislý od skutočnosti
apercepcia - vlastné uvedomelé vnímanie
transcendentálny - nadprirodzený
entita - podstata veci, jestvovanie
hedonizmus - príjemnosť
kontemplatívny - rozjímavý, premýšľavý, hĺbavý
imanencia - tkvenie v samej podstate veci
a priori - rozumovo, bez skúsenosti
percipient - prijímateľ, vnímateľ
recipient - poslucháč, čitateľ
referencia - zmyslové údaje v skutočnosti
denotatívny - opisujúci fakty
dichotómia - dvojitosť
agnosticizmus - popiera možnosť objektívneho poznania a podstaty sveta a jeho zákonitostí
metafyzika - zaoberá sa tým, čo presahuje ľudskú skúsenosť a zmyslové poznanie
limitatívny - ohraničujúci
disjunktívny - navzájom sa vylučujúci
utilitárny - prospešný, užitočný
dialektika - skúma protirečenia v samej podstate predmetov a javov, umenie logicky uvažovať
ontológia - náuka o bytí
dialektika - skúma protirečenia
konvenčný - dohovorený, dohodnutý
askéta - kto vedie striedmy odriekavý život
sublimácia - uvoľnenie psychického napätia (spiritualizácia) únikom k vyšším princípom v myslení a v správaní
empirický - skúsenostný, získaný skúsenosťou

konštituovať - ustanoviť, zriadiť
konformita - súhlasnosť, zhodnosť
xenofóbia - strach z cudzieho, neznámeho
binárny - zložený z dvoch nezávislých zložiek, dvojčlenný, dvojitý, podvojný
dištinktívny - rozlišovací
difúzny - rozptýlený, splývavý, roztrúsený
fatický - s poruchov hovorenia
explicitný - vyjadrený slovne
subtílny - útly, jemný, ušľachtilý, malý, drobný
konvencia - ustálený spôsob, dohoda
metodológia - súhrn postupov bádania použitých v určitej vede
substancia - vlastná podstata vecí a javov
súcno - objektívna realita existujúca nezávisle od nášho vedomia
heterogénny - skladajúci sa z rôznych prvkov, rôznorodý
senzibilita - vnímavosť zmyslových podnetov
diferencia - rozdiel, nezhoda, rozpor, nesúlad
divergentný - rozbiehavý, rozdielny, nesúhlasný
pluralita - mnohosť, rozmanitosť, znásobenosť
tranzverzálny - priečny
invariant - nemenná podstata, jav
reprezentácia - zastúpenie
reflexia - zrkadlenie, odrážanie, úvaha
subverzia - podvratná činnosť, prevrat
konsenzus - dohoda, zhoda, súhlas
orfizmus - v starogréckej filozofii mystické učenie hlásajúce nesmrteľnosť a prevteľovanie duše
profánny - znesvecujúci, hanobný, svetský, všedný
sekularizmus - oslobodenie verejného života od náboženských vplyvov, zosvetštenie
koncentrický - majúci spoločný stred
determinizmus - názor uznávajúci predurčenosť všetkého diania a popierajúci slobodu duše
empirizmus - filozofický smer uznávajúci zmyslovú skúsenosť za jediný prameň poznania
hedonizmus - učenie starogréckej školy, považuje slasť a rozkoš za cieľ a najvyššie blaho života
analógia - druh úsudku o zhode dvoch javov na základe zhody daktorých vlastností
bilaterálny - obojstranný, dvojstranný
manicheizmus - učenie o boji dobra a zla, svetla a zmy
kalokagatia - súlad krásy a dobra, starogrécky ideál mužskej dokonalosti
konštantnosť - stálosť
dichotómia - dvojité členenie, dvojitosť
genéza - pôvod, vznik, zrod
pendant - doplnok, protikladný člen
artefakt - umelecké dielo, výrobok, umelý výtvor
ekvivalencia - rovnocennosť
étos - mravný základ
atrofia - úbytok, hynutie
hypertrofia - nadmerná činnosť vo všeobecnosti
eklatantný - dôrazný, zrejmý
erudícia - dôkladné vzdelanie, zbehlosť
elan vital - životná energia
transpozícia - prenesenie z jednej oblasti do druhej
insitný - neodborný, laický, neškolený, naivný
kadencia - záver, zakončenie, spád, rýchlosť
agogika - zmena tempa v priebehu
latentný - skrytý, neprejavujúci sa navonok
afinita - príbuznosť, podobnosť
www.majawelt.blog.cz
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.